SAKRAMENT CHRZTU ŚWIĘTEGO

Sakrament Chrztu Świętego w naszej parafii udzielany jest zasadniczo w II i III niedzielę miesiąca na Mszy Świętej o godz. 13:00 (w lipcu i sierpniu o godz. 12:00).

Dziecko zgłaszają rodzice najpóźniej miesiąc przed planowaną datą chrztu w godzinach pracy kancelarii przynosząc akt urodzenia dziecka (z Urzędu Stanu Cywilnego). Chrzestni dostarczają z parafii miejsca zamieszkania dokument dopuszczający do pełnienia godności rodzica chrzestnego (zaświadczenie wystawiane w kancelarii własnej parafii – zgodnie z faktycznym stanem zamieszkania). Przed chrztem, w sobotę przed II niedzielą miesiąca, o godz. 19.00 dla rodziców i chrzestnych – odbywa się konferencja wprowadzająca w tajemnicę sakramentu i przebieg uroczystości chrztu.

Rodzicami chrzestnymi mogą być osoby, które:

 • ukończyły 16 rok życia
 • były ochrzczone i bierzmowane
 • są praktykującymi katolikami (nigdy nie odstąpiły od wiary, są wolne od jakiejkolwiek kary kanonicznej, uczęszczają na Mszę św., przystępują do Komunii Świętej, żyją w związkach sakramentalnych, dają swoim chrześcijańskim życiem dobry przykład; w przypadku młodzieży: uczęszczają na lekcje religii w szkole – potwierdzone przez katechetę)

Zaświadczenia dla rodziców chrzestnych z naszej parafii, wydawane są zgodnie z prawem, tylko osobom rzeczywiście mieszkającym na terenie naszej parafii (nie jest istotny adres zameldowania tylko faktyczny stan przynależenia do parafii przez zamieszkanie w granicach parafii  – co weryfikowane jest przez duszpasterza, każdego roku, podczas wizyty duszpasterskiej, tzw. kolędy). Dlatego należy niezwłocznie (w ciągu 3 miesięcy) zgłaszać zmiany adresu i każdorazowo potwierdzić w kancelarii parafialnej swoją przynależność do danej parafii przez odpowiedni wpis w kartotece parafialnej.

SAKRAMENT MAŁŻEŃSTWA

Planując zawarcie małżeństwa sakramentalnego należy w pierwszej kolejności zapoznać się z:  przygotowanie do małżeństwa w diecezji warszawsko-praskiej – zasady ogólne.

 1. Termin planowanego ślubu należy uzgodnić z duszpasterzem przynajmniej kilka miesięcy wcześniej (rezerwacji można dokonać telefonicznie).
 2. Pierwsze spotkanie w kancelarii parafialnej, podczas którego dokonuje się spisania protokołu badania kanonicznego narzeczonych, odbywa się na 6-4 miesiące przed planowanym ślubem.

Do kancelarii parafialnej należy wówczas dostarczyć:

 • metryki Chrztu św. z adnotacją: „do ślubu kościelnego” (ważność 6 mies. od wystawienia dokumentu do zawarcia ślubu);
 • zaświadczenie z USC o stanie wolnym, lub dokument o zawarciu związku małżeńskiego w USC (ważność 6 mies. od wystawienia dokumentu);
 • świadectwo uczęszczania na konferencje przygotowawcze do Sakramentu Małżeństwa (Kurs Przedmałżeński);
 • zaświadczenie o spotkaniach w Poradni Małżeńskiej;
 1. Drugie spotkanie w kancelarii odbywa się po wygłoszonych zapowiedziach.

Do kancelarii parafialnej należy wówczas dostarczyć:

 • świadectwo wygłoszonych zapowiedzi z parafii zamieszkania;
 • dane świadków ślubu ( imię i nazwisko, wiek, adres zamieszkania);
 1. Przebieg ceremonii należy wcześniej omówić z duszpasterzem.

5. Dla uszanowania świętości obrzędu Sakramentu Małżeństwa narzeczeni powinni zawczasu uprzedzić osoby zaproszone na ślub, żeby nie robiły zdjęć fotograficznych w czasie Mszy św. i obrzędu sakramentalnego (powinny to być osoby uprawnione – po kursach przygotowawczych); nie składały życzeń ślubnych w kościele; w ramach poszanowania miejsca świętego i zgodnie z zasadami ekologii nie stosowali petard/konfetti wystrzałowych przed kościołem;

SAKRAMENT CHORYCH

Sakrament chorych udzielany jest w domu chorego lub w placówce opiekuńczej na wyraźną prośbę osoby chorej lub najbliższych. Bliscy powinni uczestniczyć we wspólnej modlitwie. W domu należy przygotować na stole: krzyż i świeczki oraz przewidzieć miejsce na Komunię Świętą (jeśli jest udzielana) i Olej  Infirmorum do namaszczania chorych, który kapłan przynosi ze sobą. Podczas zgłoszenia należy poinformować duszpasterza, czy osoba chora jest świadoma i czy może przyjmować Komunię Świętą. Sakrament chorych udzielany jest osobom chorym a nie umierającym. Nie należy zwlekać do ostatniej chwili.

Księżą odwiedzają Chorych z posługą sakramentalną w domach w I Piątki Miesiąca w godz. 10:00-12:00