Adwentowe 'Tak Pomagam’ 2021

fot. Jolanta Borkowska