LEKTORZY i CEREMONIARZE

Lektor (z języka łacińskiego legere – czytać) jest to osoba, która czyta na głos teksty z Pisma świętego z wyjątkiem Ewangelii lub liturgiczne podczas Mszy świętej, liturgii sakramentów, sakramentaliów, Liturgii Godzin i innych nabożeństw w zgromadzeniu liturgicznym.

Ceremoniarz jest to osoba, która czuwa nad prawidłowym przygotowaniem i przebiegiem liturgii i nabożeństw. Taka osoba w czasie czynności liturgicznych jest blisko przewodniczącego liturgii. Daje odpowiednie znaki i polecenia pozostałym posługującym przy ołtarzu, aby w odpowiednim czasie spełnili określone zadania. Dawniej przed Soborem Watykańskim II ceremoniarzem mogła być wyłącznie osoba duchowna, obecnie w formie nadzwyczajnej może tę posługę spełniać osoba świecka.

W naszej parafii obecnie jest 25 lektorów, a wśród nich są ceremoniarze. Do pełnienia tej posługi chłopcy i mężczyźni przygotowują się podczas kursów organizowanych w diecezji. Opiekę duchową nad lektorami sprawuje ks. Proboszcz. Zbiórki dla lektorów odbywają się wg terminów podanych wcześniej.

Uroczystość Bożego Narodzenia A. D. 2021

Lektorzy Parafii św. Hieronima:
1. Adam Frank – Główny Ceremoniarz
2. Karol Czajka – Prezes Lektorów
3. Marcin Wojenka – Ceremoniarz
4. Krzysztof Lebiedź – Ceremoniarz
5. Rafał Michalczyk – Zakrystianin
6. Wiktor Gniazdowski
7. Mariusz Szot
8. Sławomir Dąbrowa
9. Piotr Leszczyński
10. Grzegorz Czajka
11. Jacek Bilski
12. Paweł Zawadzki
13. Karol Jaszczyk
14. Krzysztof Rudnicki
15. Andrzej Czekalski
16. Michał Janiszewski
17. Maciej Błażejczyk
18. Piotr Rowicki
19. Wojciech Kamiński
20. Grzegorz Ogórek

21. Marcin Rowicki
22. Tomasz Piotrowski
23. Łukasz Błaszczak
24. Paweł Gajowniczek
25. Mariusz Obidziński

 


Modlitwa lektora

Panie, oto stoję wobec wielkiej tajemnicy Twego Słowa, które mam przekazywać innym. Pomóż mi być najpierw dobrym słuchaczem i świadkiem Twego Słowa. Oczyść moje wargi od wszelkiej nieczystości, uczyń mnie swoim narzędziem, bym mógł nieść Cię ludziom w sercu, w dłoniach, na wargach. Amen.
 

Modlitwa ceremoniarza

Panie Boże, Ty stworzyłeś świat pełen piękna i harmonii i Ty dałeś nam liturgię, abyśmy Cię chwalili i celebrowali misterium zbawienia. Spraw, by ta liturgia odbyła się w należytym porządku, pobożnie, z możliwie największym pożytkiem duchowym dla wiernych w niej uczestniczących, by celebracja jaśniała zgodnie z jej naturą. Spraw, abym był autentycznym świadkiem i sługą liturgii, by moje posługiwanie objawiało jej piękno i ducha, by było pobożne, dyskretne i dokładne. Obdarz mnie swoim duchem, abym zgłębiał tajemnice liturgii sercem i umysłem dla mojego i bliźnich zbawienia. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

Podstawowe księgi i dokumenty dotyczące posługi lektora i ceremoniarza:

Mszał rzymski dla diecezji polskich, Poznań 1986

Sobór Watykański II, Konstytucja o liturgii świętej Sacrosanctum Concilium

Ogólne Wprowadzenie do Mszału Rzymskiego

Wprowadzenie teologiczno-pastoralne do  Lekcjonarza mszalnego

Ceremoniale Episcoporum