LEKTORZY i CEREMONIARZE

Lektor (z języka łacińskiego legere – czytać) jest to osoba, która czyta na głos teksty z Pisma świętego z wyjątkiem Ewangelii lub liturgiczne podczas Mszy świętej, liturgii sakramentów, sakramentaliów, Liturgii Godzin i innych nabożeństw w zgromadzeniu liturgicznym.

Ceremoniarz jest to osoba, która czuwa nad prawidłowym przygotowaniem i przebiegiem liturgii i nabożeństw. Taka osoba w czasie czynności liturgicznych jest blisko przewodniczącego liturgii. Daje odpowiednie znaki i polecenia pozostałym posługującym przy ołtarzu, aby w odpowiednim czasie spełnili określone zadania. Dawniej przed Soborem Watykańskim II ceremoniarzem mogła być wyłącznie osoba duchowna, obecnie w formie nadzwyczajnej może tę posługę spełniać osoba świecka.

W naszej parafii obecnie jest 25 lektorów, a wśród nich są ceremoniarze. Do pełnienia tej posługi chłopcy i mężczyźni przygotowują się podczas kursów organizowanych w diecezji. Opiekę duchową nad lektorami sprawuje ks. Proboszcz. Zbiórki dla lektorów odbywają się wg terminów podanych wcześniej.

Lektorzy Parafii św. Hieronima:

Nieszpory Adwentowe A. D. 2021

1. Adam Frank – Główny Ceremoniarz
2. Marcin Wojenka – Ceremoniarz
3. Krzysztof Lebiedź – Ceremoniarz
4. Mariusz Szot
5. Sławomir Dąbrowa
6. Piotr Leszczyński
7. Jacek Bilski
8. Paweł Zawadzki
9. Rafał Michalczyk
10. Wiktor Gniazdowski
11. Karol Jaszczyk
12. Krzysztof Rudnicki
13. Andrzej Czekalski
14. Michał Janiszewski
15. Maciej Błażejczyk
16. Jan Stanisławski
17. Piotr Rowicki
18. Wojciech Kamiński
19. Rafał Stachyra
20. Marcin Rowicki
21. Szymon Rzeczkowski
22. Tomasz Piotrowski
23. Karol Czajka
24. Jakub Wroński
25. Mariusz Obidziński

 


Modlitwa lektora

Panie, oto stoję wobec wielkiej tajemnicy Twego Słowa, które mam przekazywać innym. Pomóż mi być najpierw dobrym słuchaczem i świadkiem Twego Słowa. Oczyść moje wargi od wszelkiej nieczystości, uczyń mnie swoim narzędziem, bym mógł nieść Cię ludziom w sercu, w dłoniach, na wargach. Amen.
 

Modlitwa ceremoniarza

Panie Boże, Ty stworzyłeś świat pełen piękna i harmonii i Ty dałeś nam liturgię, abyśmy Cię chwalili i celebrowali misterium zbawienia. Spraw, by ta liturgia odbyła się w należytym porządku, pobożnie, z możliwie największym pożytkiem duchowym dla wiernych w niej uczestniczących, by celebracja jaśniała zgodnie z jej naturą. Spraw, abym był autentycznym świadkiem i sługą liturgii, by moje posługiwanie objawiało jej piękno i ducha, by było pobożne, dyskretne i dokładne. Obdarz mnie swoim duchem, abym zgłębiał tajemnice liturgii sercem i umysłem dla mojego i bliźnich zbawienia. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

Podstawowe księgi i dokumenty dotyczące posługi lektora i ceremoniarza:

Mszał rzymski dla diecezji polskich, Poznań 1986

Sobór Watykański II, Konstytucja o liturgii świętej Sacrosanctum Concilium

Ogólne Wprowadzenie do Mszału Rzymskiego

Wprowadzenie teologiczno-pastoralne do  Lekcjonarza mszalnego

Ceremoniale Episcoporum