LEKTORZY i CEREMONIARZE

Lektor (z języka łacińskiego legere – czytać) jest to osoba, która czyta na głos teksty z Pisma świętego z wyjątkiem Ewangelii lub liturgiczne podczas Mszy świętej, liturgii sakramentów, sakramentaliów, Liturgii Godzin i innych nabożeństw w zgromadzeniu liturgicznym.

Ceremoniarz jest to osoba, która czuwa nad prawidłowym przygotowaniem i przebiegiem liturgii i nabożeństw. Taka osoba w czasie czynności liturgicznych jest blisko przewodniczącego liturgii. Daje odpowiednie znaki i polecenia pozostałym posługującym przy ołtarzu, aby w odpowiednim czasie spełnili określone zadania. Dawniej przed Soborem Watykańskim II ceremoniarzem mogła być wyłącznie osoba duchowna, obecnie w formie nadzwyczajnej może tę posługę spełniać osoba świecka.

W naszej parafii obecnie jest 25 lektorów, a wśród nich są ceremoniarze. Do pełnienia tej posługi chłopcy i mężczyźni przygotowują się podczas kursów organizowanych w diecezji. Opiekę duchową nad lektorami sprawuje ks. Proboszcz. Zbiórki dla lektorów odbywają się zasadniczo raz w miesiącu w sobotę o 10.00 wg terminów podanych wcześniej.

Lektorzy Parafii św. Hieronima:

1. Adam Frank – Prezes

2. Rafał Michalczyk – Wiceprezes

3. Mariusz Szot – Prezes Senior

Kochamy piękną liturgię :-) w niej możemy spotkać Boga.

Kochamy piękną liturgię 🙂 w niej możemy spotkać Boga.

 

4. Sławomir Dąbrowa

5. Piotr Leszczyński

6. Paweł Żarkowski

7. Jacek Bilski

8. Paweł Zawadzki

9. Ignacy Jurczewski

10. Krzysztof Lebiedź

11. Jakub Kamiński

12. Karol Jaszczyk

13. Łukasz Leszczyński

14. Krzysztof Rudnicki

15. Marcin Wojenka

Ceremoniarz naszej parafii Adam Frank

16. Wiktor Gniazdowski

17. Andrzej Czekalski

18. Michał Janiszewski

19. Tomasz Jurczak

20. Maciej Błażejczyk

21. Jan Stanisławski

31a

Błogosławieństwo Nowych Ceremoniarzy 2019

22. Piotr Rowicki

23. Wojciech Kamiński

24. Krzysztof Żarkowski

25. Jakub Jurczak

26. Rafał Stachyra

 

Ceremoniarze w Parafii św. Hieronima:

1.Adam Frank

2.Krzysztof Lebiedź

3. Marcin Wojenka


Modlitwa lektora

Panie, oto stoję wobec wielkiej tajemnicy Twego Słowa, które mam przekazywać innym. Pomóż mi być najpierw dobrym słuchaczem i świadkiem Twego Słowa. Oczyść moje wargi od wszelkiej nieczystości, uczyń mnie swoim narzędziem, bym mógł nieść Cię ludziom w sercu, w dłoniach, na wargach. Amen.
 

Modlitwa ceremoniarza

Panie Boże, Ty stworzyłeś świat pełen piękna i harmonii i Ty dałeś nam liturgię, abyśmy Cię chwalili i celebrowali misterium zbawienia. Spraw, by ta liturgia odbyła się w należytym porządku, pobożnie, z możliwie największym pożytkiem duchowym dla wiernych w niej uczestniczących, by celebracja jaśniała zgodnie z jej naturą. Spraw, abym był autentycznym świadkiem i sługą liturgii, by moje posługiwanie objawiało jej piękno i ducha, by było pobożne, dyskretne i dokładne. Obdarz mnie swoim duchem, abym zgłębiał tajemnice liturgii sercem i umysłem dla mojego i bliźnich zbawienia. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

Podstawowe księgi i dokumenty dotyczące posługi lektora i ceremoniarza:

Mszał rzymski dla diecezji polskich, Poznań 1986

Sobór Watykański II, Konstytucja o liturgii świętej Sacrosanctum Concilium

Ogólne Wprowadzenie do Mszału Rzymskiego

Wprowadzenie teologiczno-pastoralne do  Lekcjonarza mszalnego

Ceremoniale Episcoporum